[hlOstan]

ريوش(خراسان رضوي)

  • جمعیت :
    5090
  • کد تلفن :
    532

ريوش يکي از شهرهاي شهرستان کاشمر در استان خراسان رضوي ايران است.

موقعيت جغرافياي شهر ريوش:
بخش کوه سرخ از توابع شهرستان کاشمر مي باشد که از نظر جغـرافيائي در منطقه اي بسيار خوش آب و هوا با چشمه سارهاي فراوان قـرار گرفته است. شهر ريوش (ري وش = مانند ري) مرکز بخش کوهسرخ در 30 کيلومتري کاشمرواقع شده است (دراستان خراسان رضوي).
اين شهر در حاشيه جاده کاشمر- نيشابورقرار گرفته است. ريوش و به طور کلي کوهسرخ همانطور که از نام آن پيدا است منطقه‌اي کوهستاني ومرتفع است که همچون فلاتي نگين مانندازشش جهت با شش شهرستان مرتبط است.ازطرف شمال به نيشابور- ازجهت شمال غربي به سبزوار- ازسمت مغرب به بردسکن –ازناحيه غربي به خليل آباد-ازسوي جنوب شرقي به کاشمروازسمت شرق وجنوب شرقي به تربت حيدريه متصل مي‌شود.
ارتفاع متوسط شهرريوش ازسطح دريا 1704 متراست که درزمستان هاسرد وگاهي اوقات باسرماي بسيارزياد وخشن ودرتابستان ها داراي آب وهواي بسيارمطبوع ودلپذيراست.بخش کوهسرخ باوسعتي معادل 2193 کيلومترمربع داراي 28 روستاوجمعيتي قريب به 50000 نفر رادرخودجاي داده است .اين بخش به دليل اقتصاد سنتي ووابستگي آن به آب باران ومتعاقب خشکسالي هاي اخيرلطمات شديدي به اقتصادمنطقه واردشده است که اين امرباعث فلج شدن اقتصادبسياري ازخانواده هاشده است .لذامهاجرت به شهرستان هاي همجواربه شکل گسترده صورت گرفته .بااين وجودوعليرغم اين لطمات کوهسرخ درتوليد بادام رتبه دوم را درکشورداراست ودراستان خراسان اولين توليدکننده بادام به شمارمي‌رود.قبل ازاين سهم عظيمي ازخشکبارخراسان دراين منطقه توليد مي شد ولي متاسفانه به دليل خشک سالي باغات زردآلووشفتالوآسيب هاي جدي ديده است .سيب زميني سرخ وباغات جاليزي اين منطقه زبانزد است وقالي بافي نيز که روزگاري شغل ومنبع درآمد يک سوم ازمردم منطقه بود به دليل رکودقيمت آن درسطح کشوري ومشکلات آن درسطح کلان کشوري اکنون رونق خودراازدست داده است .البته جداازهمه اين مسائل باتوجه به کشفيات کاني هاي معدني ارزشمند درمنطقه مي‌توان افق هاي روشني رابراي منطقه متصورشد.معادن طلاي کلاته تيموروچوبک چلپو- معادن سنگ ساختماني ازنوع مرغوب درچندين نقطه که مشهورترين آن سنگ سنجدک مي‌باشدکه معادن کائولن که معروف ترين آن کائولن مکي است خاک نسوز- خاک هاررنگي –سنگ آهن ومس باذخيره بسيارزياد که معروفترين آن معدن تنورجه مي‌باشد معادن آهک وگچ ميکا وچندين معدن ديگرکه بعضي ازآنهادرمرحله بهره برداري هستندوتعدادزيادي ازآنهانيزمراحل اکتشاف راپشت سرگذرانده اند.
واماموقعيت شهرريوش همانطورکه دربالا اشاره شدبه تبع منطقه کوهستاني وناهمواراست به دليل قرارگرفتن درحاشيه جاده اصلي ورودخانه اصلي منطقه شکلي نامناسب دارد هرچند اين مواردبه زيبائي آن کمک کرده است ولي براي ارائه خدمات وانجام امورعمراني مشکلات زيادي راموجب شده است.

نظرات
در صورتیکه اطلاعات و یا تصویری برای این شهر دارید لطفا از طریق این فرم برای ما ارسال نمایید.
پست الکترونیک :
متن یا عنوان :  
عکس :     
     
متن تصویر را وارد نمایید :