كليساي هفت وان
( شهر : سلماس )
HyperLink
كليساي هفت‌ وان
HyperLink
ورودي كليساي هفت‌ وان
HyperLink
ورودي كليساي هفت‌ وان
HyperLink
كتيبهٔ سنگي كليساي هفت‌ وان