نقش شاپور
( شهر : آباده )

نقش‌ شاپور از بقایای‌ شهری‌ آباد برجای‌ مانده‌ است‌. خرابه‌های‌ شهر شاپور در تنگ‌ چوگان‌(در چند کیلومتری‌ کازرون‌) قرار دارد. در تنگ‌ چوگان‌ بر روی‌ دیواره‌ کوه‌ در دو طرف‌ رودخانه‌، نقش‌ هایی‌حجاری‌ شده‌ است‌:
نقش‌ اول‌ - دو سوار روبروی‌ یکدیگر ایستاده‌اند و نقش‌ انسان‌ تنومندی‌ نیز که‌ دست‌ خود را پشت‌ سر گذاشته‌ درزیر پای‌ اسب‌ها دیده‌ می‌شود. شخص‌ دیگری‌ روبروی‌ سوار دوم‌ زانوزده‌ و دست‌ خود را بعنوان‌ تقاضای‌ بخشش‌پیش‌ آورده‌ است‌.
نقش‌ دوم‌ - گویا شکل‌ شاپور است‌ که‌ سوار بر اسب‌ با موهای‌ مجعد و کلاه‌ کیانی‌ دیده‌ می‌شود. بالای‌ سر شاپورشکل‌ فرشته‌ای‌ دیده‌ می‌شود که‌ شیپور در دست‌ دارد. در دو طرف‌ حجاری‌ها، نقش‌ دو ایوان‌ و در هر ایوان‌ سه‌ نفرحجاری‌ شده‌اند. ظاهراً در نقش‌ دوم‌، شاپور اشخاصی‌ را که‌ حامل‌ هدایایی‌ هستند به‌ حضور پذیرفته‌ است‌.
نقش‌ سوم‌ - شکل‌ شاپور است‌ با دو پهلوان‌ که‌ سوار و مسلح‌ هستند. در دست‌ یکی‌ از آنها حلقه‌ای‌ است‌ که‌می‌خواهد به‌ دیگری‌ بدهد.
نقش‌ چهارم‌ - در این‌ نقش‌، مجلس‌ بزمی‌ حجاری‌ شده‌ و شاپور در وسط‌ آنها دیده‌ می‌شود.