برج آتش نشاني
( شهر : تبريز )

بنای‌ برج‌ آتش‌نشانی‌ تبریز از بناهای‌ قدیمی‌ شهر تبریز و اولین‌ برج‌ آتش‌نشانی‌ ایران ‌است‌. این‌ برج‌ 10 متر ارتفاع‌ و صد سال‌ قدمت‌ دارد. با توجه‌ به‌ ویژگی‌های‌ معماری‌، قدمت‌ تاریخی‌ و اهمیت‌کارکردی‌ در گذشته‌ از سوی‌ سازمان‌ میراث‌ فرهنگی‌ در فهرست‌ بناهای‌ تاریخی‌ ایران‌ به‌ ثبت‌ رسیده‌ است‌.