بقعه آقاشاه بالو زاهد
( شهر : چمستان )

اين بقعه در 3كيلومتري شرق چمستان واقع شده است . بقعه مذكور در ضلع شمالي و مجاور با جاده قرار دارد . آقا شاه بالو از عرفاي اواخر قرن 7 و اوايل قرن 8 هجري قمري و مرشد شيخ حسن جوري چهره اصلي نهضت سربداران خراسان در عهد حكومت مغولان بوده است . بناي آجري با گنبدي مخروطي و تزئينات كاشيكاري بر روي مرقد آقا شيخ بالو زاهد ساخته شده كه از آثار مهم تاريخي مازندران به شمار مي رود .