سنگ‌هايي‌ با خطوط‌ پهلوي‌
( شهر : بيستون )

در سرتاسر بیستون‌ و اراضی‌ اطراف‌ آن‌، هر جا که‌ بنا و یا چند سنگ‌تراشیده‌ شده‌ دیده‌ می‌شود، یک‌ یا چند علامت‌ و یا خط‌ مربوط‌ به‌ دوره‌ ساسانی‌ را بر آن‌ها می‌توان‌ دید. مانند427 علامت‌ حجاری‌ شده‌ بر روی‌ سنگ‌های‌ به‌ کار رفته‌ در کاروانسرای‌ صفوی‌ بیستون‌، پل‌ صفوی‌ بر روی‌دینور آب‌، پل‌ خسروی‌ بر روی‌ گاماسیاب‌، بنای‌ کاروانسرای‌ کهن‌ بیستون‌ و سنگ‌های‌ پراکنده‌ای‌ که‌ در نقاط‌مختلف‌ بیستون‌ دیده‌ می‌شود. این‌ علایم‌ به‌ صورت‌ علایم‌ خانوادگی‌ است‌ و یا به‌ صورت‌ اسم‌ افراد یا کارگاهی‌است‌ که‌ این‌ سنگ‌ها را تراش‌ داده‌اند.