قلعه پرتغالي ها
( شهر : قشم )

این‌ قلعه‌ را در سال‌ 1030 هجری‌ قمری‌ به‌ دستور پادشاه‌ اسپانیا، در انتهای‌ شمال‌شرقی‌ جزیره‌ قشم‌ ساخته‌اند. قلعه‌ مذکور دو حصار و برج‌هایی‌ در چهارگوش‌ دارد. در داخل‌ قلعه‌ هنوز هم‌تعدادی‌ لوله‌ زنگ‌ زده‌ توپ‌ وجود دارد.