عمارت ائل گلي
( شهر : تبريز )

شاه‌ گؤلی‌ (استخر شاه‌) سابق‌ و ائل‌ گؤلی‌ (استخر مردم‌) فعلی‌ از گردشگاه‌های‌ زیبا ودلکش‌ تبریز و ایران‌ است‌ که‌ در جنوب‌ شرقی‌ تبریز بر دامنه‌ تپه‌ای‌ احداث‌ شده‌ است‌. در وسط‌ آن‌ یک‌ عمارت‌قدیمی‌ با طرحی‌ زیبا احداث‌ شده‌ است‌. تاریخ‌ بنای‌ اولیه‌ آن‌ معلوم‌ نیست‌ ولی‌ در سال‌ 1349 شمسی‌ با همان‌طرح‌ دو طبقه‌ قبلی‌، مجدداً بازسازی‌ شده‌ است‌.