كتيبه هاي گنج نامه
( شهر : همدان )

کتیبه‌های‌ گنج‌نامه‌ که‌ یادگاری‌ از دوران‌ داریوش‌ و خشایار شاه‌ هخامنشی‌ است‌ درفاصله‌ ۵ کیلومتری‌ غرب‌ همدان‌ و در انتهای‌ دره‌ عباس‌ آباد حکاکی‌ شده‌ است‌. کتیبه‌ها هر کدام‌ در سه‌ ستون‌ ۲۰سطری‌ به‌ زبان‌های‌ پارسی‌ قدیم‌، بابلی‌ و عیلامی‌ قدیم‌ نوشته‌ شده‌اند. متن‌ پارسی‌ در دست‌ چپ‌ هر دو لوح‌ قرارگرفته‌ است‌. متن‌ بابلی‌ در وسط‌ هر دو کتیبه‌ نوشته‌ شده‌ و متن‌ عیلامی‌ نیز در ستون‌ سوم‌ قرار دارد. لوح‌ طرف‌چپ‌ مربوط‌ به‌ داریوش‌ بزرگ‌ هخامنشی‌ است‌. کتیبه‌ خشایار شاه‌ نیز در قسمت‌ پایین‌ همین‌ کتیبه‌ است‌.