مركزي  ( مرکز استان : اراك )
آستانه
آستانه
آشتيان
آشتيان
اراك
اراك
پرندک(رحيم آباد)
پرندک(رحيم آباد)
تفرش
تفرش
توره
توره
خمين
خمين
خنداب
خنداب
داودآباد
داودآباد
دليجان
دليجان
رازقان
رازقان
زاويه
زاويه
ساوه
ساوه
سنجان
سنجان
شازند
شازند
شهر جديد مهاجران
شهر جديد مهاجران
غرق آباد
غرق آباد
فرمهين
فرمهين
قورچی باشی
قورچی باشی
كرهرود
كرهرود
كميجان
كميجان
مامونيه
مامونيه
محلات
محلات
ميلاجرد
ميلاجرد
نراق
نراق
نوبران
نوبران
نيمه ور
نيمه ور
هندودر
هندودر