يزد  ( مرکز استان : يزد )
ابركوه
ابركوه
احمدآباد
احمدآباد
اردكان
اردكان
اشكذر
اشكذر
بافق
بافق
بهاباد
بهاباد
تفت
تفت
حميديا
حميديا
خضرآباد
خضرآباد
ديهوك
ديهوك
زارچ
زارچ
شاهديه
شاهديه
طبس
طبس
عشق آباد
عشق آباد
عقدا
عقدا
مروست
مروست
مهردشت
مهردشت
مهريز
مهريز
ميبد
ميبد
ندوشن
ندوشن
نير
نير
هرات
هرات
يزد
يزد