پل‌ آجري‌ كوچه‌
( شهر : كنگاور )

در شمال‌ روستای‌ کوچه‌ از توابع‌ دهستان‌ گودین‌ شهر کنگاور پل‌ آجری‌ از بناهای‌ دوره‌شاه‌ عباس‌ دیده‌ می‌شود. این‌ پل‌ محکم‌ بر روی‌ آب‌ خرم‌ که‌ از غرب‌ به‌ شرق‌ جریان‌ دارد احداث‌ شده‌ است‌. طول‌پل‌ حدود 80/68 متر است‌. پایه‌های‌ پل‌ تا ابتدای‌ طاق‌ هر دهانه‌ با سنگ‌ لاشه‌ بالا آورده‌ شده‌ و میان‌ پایه‌ها را باقلوه‌ سنگ‌ و سنگ‌ لاشه‌ پرکرده‌ و با آجر روی‌ آن‌ را پوشانده‌اند. هر پنج‌ چشمه‌ پل‌ طاق‌ جناغی‌ دارد. طاق‌ چشمه‌شمالی‌ از سمت‌ غرب‌ جناغی‌ و از سمت‌ شرق‌ هلالی‌ شکل‌ است‌. در طرفین‌ پل‌ سیل‌ برگردان‌هایی‌ با سنگ‌ لاشه‌و ملاط‌ گل‌ و گچ‌ ساخته‌ شده‌ است‌ .