پل‌ شاه‌ عباسي‌
( شهر : قزوين )

پل‌ شاه‌ عباسی‌ در مسیر جاده‌ قزوین‌ به‌ بوئین‌ زهرا واقع‌ شده‌ است‌. این‌ پل‌ سه‌ دهانه‌ داردکه‌ دو دهانه‌ آن‌ بزرگتر است‌. دهانه‌های‌ سه‌ گانه‌ قوس‌های‌ تیزه‌دار دارند. وسط‌ پل‌ از دو جانب‌ آن‌ بلندتر است‌.قسمت‌های‌ پایین‌ و پایه‌ پل‌ با سنگ‌ و ملاط‌ آهک‌ و قسمت‌های‌ بالای‌ آن‌ با آجر ساخته‌ شده‌ است‌.