حمام‌ چهار فصل
( شهر : اراك )

حمام‌ چهار فصل‌ اراک‌ به‌ دوره‌ قاجاریه‌ تعلق‌ دارد. این‌ بنا در دو قسمت‌ مردانه‌ و زنانه ‌ساخته‌ شده‌ است‌. کاشی‌ کاری‌های‌ سربینه‌ و پیچک‌های‌ ستون‌های‌ زیر سربینه‌ و تقسیم‌ بندی‌های‌ قسمت‌های ‌مختلف‌ حمام‌ جلوه‌ بسیار جالب‌ توجه‌ است‌. این‌ بنا پس‌ از تعمیرات‌ انجام‌ شده‌ به‌ موزه‌ تبدیل‌ شده‌ است‌.