حمام‌ گنجعلي‌خان‌
( شهر : كرمان )

بنای‌ این‌ حمام‌ با کاشی‌ کاری‌، نقاشی‌ و گچبری‌، مقرنس‌ کاری‌ و کاربندی‌های‌ زیباتزئین‌ شده‌ است‌. سردر ورودی‌ این‌ حمام‌ نیز با نقاشی‌های‌ زیبای‌ عصر صفوی‌ تزئین‌ شده‌ است‌. معمار این‌مجموعه‌ و حمام‌ استاد محمد سلطان‌ یزدی‌ بوده‌ است‌. این‌ حمام‌ دارای‌ دو بخش‌ رختکن‌ و گرمخانه‌ است‌.دقیق‌ترین‌ موضوع‌ قابل‌ توجه‌ در معماری‌ گرمخانه‌ پیروی‌ و هم‌ شکلی‌ سنگ‌های‌ کف‌ گرمخانه‌ با ساختمان‌سقف‌ است‌. اگر سقف‌ به‌ شکل‌ لوزی‌ است‌، سنگ‌ مقابل‌ کف‌ آن‌ نیز لوزی‌ است‌. رختکن‌ حمام‌ به‌ 6 غرفه‌ تقسیم‌می‌شود که‌ هر غرفه‌ آن‌ مخصوص‌ یک‌ صنف‌ جامعه‌ یعنی‌ سادات‌، روحانیون‌، خوانین‌، رعایا، اعیان‌ و بازاری‌هابوده‌ است‌ و در حال‌ حاضر در هر غرفه‌ یک‌ یا دو مجسمه‌ از شمایل‌ هر یک‌ از طبقات‌ یاد شده‌ به‌ نمایش‌ گذاشته‌شده‌ است‌.
بخش‌ گرمخانه‌ شامل‌ یک‌ حوض‌ آب‌ سرد است‌ با طاقی‌ شبیه‌ خیمه‌ که‌ هشت‌ ستون‌ حمام‌ بر زیبایی‌آن‌ می‌افزایند. سیستم‌ کانال‌ کشی‌ آب‌ و فواره‌ها چنان‌ دقیق‌ طراحی‌ و اجرا شده‌ است‌ که‌ از عجایب‌ معماری‌حمام‌ها محسوب‌ می‌شود. یکی‌ دیگر از عجایب‌ حمام‌ ساعت‌ یا زمان‌سنج‌ سنگی‌ آن‌ است‌.