مسجد جامع قروه
( شهر : ابهر )

این‌ مسجد در روستای‌ قروه‌ ابهر قرار دارد و از بناهای‌ قرن‌ پنجم‌ ه . ق‌ (دوره‌ سلجوقی‌)است‌. مسجد جامع‌ قروه‌ به‌ سبک‌ چهارتاقی‌ گنبدی‌ و شبستان‌ گنبدداری‌ که‌ شبستان‌هایی‌ در طرفین‌ دارد و داخل‌آنها نیز نقاشی‌ شده‌، احداث‌ شده‌است‌. در محراب‌ مسجد، کتیبه‌ای‌ به‌ خط‌ نسخ‌ زیبا گچبری‌ شده‌ که‌ مفاد آن‌، آغازبنای‌ مسجد در سال‌ 413 ه . ق‌ را نشان‌ می‌دهد. کتیبه‌ دیگری‌ به‌ خط‌ ثلث‌ بر حاشیه‌ داخلی‌ بنا نقش‌ بسته‌ که‌بسیار زیبا و با ارزش‌ است‌. تاریخ‌ پایان‌ کتیبه‌، سال‌ 585 ه .ق‌ است‌. قسمت‌ بالای‌ محراب‌ مسجد، به‌ سبک‌معماری‌ آل‌بویه‌ در شکل‌های‌ مختلف‌ و باتاق‌ بندی‌های‌ زیبا تزئین‌ شده‌است‌.