مناره فيروزآباد
( شهر : كاشمر )

این‌ مناره‌ آجری‌، کتیبه‌ای‌ به‌ خط‌ کوفی‌ مربوط‌ به‌ اواخر قرن‌ هفتم‌ ه . ق‌ دارد. قسمت‌اصلی‌ بدنه‌ برج‌ با آجرهای‌ ساده‌ و به‌ شکل‌ زیبایی‌ که‌ در اصطلاح‌ معماری‌ «هفت‌ و هشت‌» نامیده‌ می‌شود، زینت‌یافته‌ است‌. در روی‌ مناره‌ روزنه‌ای‌ تعبیه‌ شده‌ است‌ و در داخل‌ آن‌ آثار پلکانی‌ دیده‌ می‌شود. در حال‌ حاضر این‌مناره‌ 18 متر ارتفاع‌ دارد.