مدرسه خان
( شهر : شيراز )

بنای‌ تاریخی‌ مدرسه‌ خان‌ در شهر شیراز قرار دارد. این‌ بنا در دوران‌ سلطنت‌ شاه‌ عباس‌ کبیر بوسیله‌ الله وردیخان‌ والی‌ فارس‌ و فرزند و جانشین‌ او، امامقلی‌ خان‌ بنیاد شده‌ است‌. مدرسه‌ خان‌ چندین‌ بارمرمت‌ و بازسازی‌ شده‌ است‌.