كلاه فرنگي
( شهر : قزوين )

عمارت چهل ستون قزوین معروف به عمارت کلاه فرنگی بنایی است در شهر قزوین.
این بنا از آثار دوره صفوی است که در دو طبقه بنا شده است.
طبقه همکف دارای سه لایه نقاشی دیواری است که مربوط به مکتب اول و دوم صفوی و قاجاریه است.
طبقه دوم در دوره ناصرالدین شاه قاجار بازسازی شد و بشکل کنونی در آمد.