قلعه فورگ
( شهر : بيرجند )

ارگ فورگ ارگی است در روستای فورگ از توابع شهرستان درمیان در استان خراسان جنوبی ایران.