كاروانسراي‌ شاه‌ عباسي‌ لاسجرد
( شهر : سمنان )

این‌ کاروانسرا در روستای‌ لاسجرد سمنان‌ قرار دارد و از بناهای‌ دوره‌شاه‌ عباس‌ اول‌ صفوی‌ است‌. کاروانسرا دو ایوانی‌ با حیاط‌ وسیع‌ است‌ که‌ در اطراف‌ حیاط‌ آن‌ ۲۴ حجره‌ احداث‌شده‌ است‌. دو ایوان‌ بلند و بزرگ‌ در غرب‌ و شرق‌ کاروانسرا وجود دارد که‌ با درگاه‌ کوتاه‌ و چند پله‌ به‌ دالان‌های چهارگانه‌ پشت‌ مربوط‌ می‌شوند. سقف‌ این‌ ایوانها تاق‌ ضربی‌ بزرگی‌ است‌ که‌ تزئینات‌ مربع‌ شکل‌ تودرتو دارد.در چهار گوشه‌ کاروانسرا، چهار مدخل‌ ورودی‌ با تاق‌ های‌ قوس‌دار، حیاط‌ را به‌ دالانی‌ متصل‌ می‌کند که‌ درتقاطع‌ و روبروی‌ آنها باراندازهایی‌ طراحی‌ و اجرا شده‌ است‌. مصالح‌ کاروانسرا از آجر، سنگ‌، ملات‌ گچ‌ و ساروج‌ و خاک‌ گچ‌ است‌. این‌ کارونسرا بارها مرمت‌ شده‌ است‌ .