انتخاب استان
  اذربايجان شرقي 
  تهران 
  زنجان 
  كردستان 
  لرستان 
  اذربايجان غربي 
  چهارمحال وبختياري 
  سمنان 
  كرمان 
  مازندران 
  اردبيل 
  خراسان جنوبي 
  سيستان وبلوچستان 
  كرمانشاه 
  مركزي 
  اصفهان 
  خراسان رضوي 
  فارس 
  كهگيلويه وبويراحمد 
  هرمزگان 
  ايلام 
  خراسان شمالي 
  قزوين 
  گلستان 
  همدان 
  بوشهر 
  خوزستان 
  قم 
  گيلان 
  يزد 

شماره تلفن شهرداری شهرهای استان خراسان رضوي

انابد : ٧٢۶٣٣٣٧ 
باجگيران : ٣٧٢٣٢٢١ 
باخرز : ٢٨٢٣٣٩٨ 
بايك : ٢٨٢٣٧۴٧ 
بجستان : ۶٢٢٢۶٠١ 
بردسكن : ٧٢٢٢۴۶٠ 
بزغان ( فيروزه ) : ۴۵٢٣۵١٧ 
بيدخت : ٧٣٣٢٢۵٢ 
تايباد : ۴٢٢٢٢۶۵ 
تربت جام : ٢٢٣٧۴١١ 
تربت حيدريه : ٢٢٢٢٠٨٢ 
جغتاي : ۵۶٢٢۶٠۶ 
جنگل : ۶٢۴٣٠٠١ 
چاپشلو : ۵٨٢٣٢١١ 
چکنه : ۵٢٧٣٠٨٠ 
چناران : ۶٢٢۶۵۴۴ 
خرو : ٣٢۶۶۴١١ 
خليل آباد : ٧٧٢٢٩٠١ 
خواف : ۴٢٢٢٠٩٣ 
داورزن : ۴٢٢٣٧۴٢ 
درگز : ۵٢٢٢٢٠٠ 
درود : ٣٢٣٢١١٢ 
دولت آباد : ٣٧٢۴٢٨٢ 
رباط سنگ : ٣٢٢٣۶٣٧ 
رشتخوار : ۶٢٢٣۴٢٠ 
رضويه : ٣٢٢٣٣۶٠ 
روداب : ٨٢٢٣۴٠٠ 
ريوش : ٨٨٢٣٣۴٢۶٩ 
سبزوار : ٢٢٢١٢٢۴ 
سرخس : ۵٢٢٢۵۵۴ 
سفيد سنگ : ۶۶۴٣٠٧٧ 
سلامي : ۴٣٢٣٨٠٠ 
سلطان آباد : ۶٢٢٣٧۴٣ 
سنگان : ۵٢٢۴۴۴٣ 
شانديز : ۴٢٨٣٠٠٣ 
ششتمد : ٣٧٢٣۴٢٧ 
شهر زو :  
صالح آباد : ٣٢٢٣٢۶۵ 
طرقبه : ۴٢٢٢۶٢۶ 
عشق آباد : ۴٢٢٣۵۵۴ 
فرهادگرد : ۶٢٧٣٠٠٢ 
فريمان : ۶٢٢٣٣۶۴ 
فيض آباد : ۶٧٢٢٣٣۶ 
قاسم آباد : ۵٧٢۴۴۵۴ 
قدمگاه : ٣٢٢٣٢٧٨ 
قلندرِآباد : ۶۶٢۴٠١٠ 
قوچان : ٢٢٢٢١٣١ 
كاخك : ٧٣٧٢۶٢٢ 
كاريز : ۴٢۶۴٢٠٧ 
كاشمر : ٨٢٢٧٧٠٢ 
كدكن : ٣٢٣٣۵۶۶ 
كلات : ٢٧٢٣٢٩٩ 
كندر : ٧٧۵۴۴۴۴ 
گناباد : ٧٢٢٨۴٢۵ 
لطف آباد : ۵۶٢٣٧۵١ 
مزداوند : ۵۶٢٣۴۵٠ 
مشهد : ٢٢٢١٨٣۵ 
مشهد ريزه : ۴٢٨٣۵٣١ 
ملك آباد : ٣۵٢٣٣٣۵ 
نشتيفان : ۵٢۶٣٨٠٠ 
نصرآباد : ٢٣٢٣۶۴٩ 
نقاب : ۵٢٢٠٨٣٠ 
نوخندان : ۵۴٢٣۴٠٠ 
نيشابور : ٢٢٢٧۴٢۶ 
نيل شهر : ٢٢٧٣١٧١ 
يونسي : ۶٢۴٣٨٠٠