انتخاب استان
  اذربايجان شرقي 
  تهران 
  زنجان 
  كردستان 
  لرستان 
  اذربايجان غربي 
  چهارمحال وبختياري 
  سمنان 
  كرمان 
  مازندران 
  اردبيل 
  خراسان جنوبي 
  سيستان وبلوچستان 
  كرمانشاه 
  مركزي 
  اصفهان 
  خراسان رضوي 
  فارس 
  كهگيلويه وبويراحمد 
  هرمزگان 
  ايلام 
  خراسان شمالي 
  قزوين 
  گلستان 
  همدان 
  بوشهر 
  خوزستان 
  قم 
  گيلان 
  يزد 

شماره تلفن شهرداری شهرهای استان مركزي

آستانه : ۴۴٣٢۴٨٢ 
آشتيان : ٧٢٢٢٨٩٠ 
اراك : ٣١٣٧۶٩٧ 
پرندک(رحيم آباد) : ۵٢٨٢۵۴۶ 
تفرش : ۶٢٢٢٠١٨ 
توره : ۴٢٨٣٨٣٧ 
خمين : ٢٣٣۵٠٧١ 
خنداب : ۵۶٢٢٢۶١ 
داودآباد : ٣٣۵٢۵۵١ 
دليجان : ۴٢٢٣۶٣۶ 
رازقان : ۴٢٢٣٢١٠ 
زاويه : ۵٢۶٢٢۵۶ 
ساوه : ٢٢٣٠۶٠١ 
سنجان : ٢٧٢٣٠۶٠ 
شازند : ۴٢٢٢٠٢٣ 
شهر جديد مهاجران : ۴۶٢٣٣۵۵ 
غرق آباد : ٣٢٢٢٩٠٠ 
فرمهين : ۶۶٢٢۵٠٠ 
قورچی باشی : ٢۵۶٣٣٠٠ 
كرهرود : ۴١٧٨۵١٣ 
كميجان : ۵۴۵٢٩۴۴ 
مامونيه : ۵٢٢٢٣٣٠ 
محلات : ٣٢٢۴٨٠١ 
ميلاجرد : ۵۵۵٣۵٠٠ 
نراق : ۴۴۶٣٢٣٠ 
نوبران : ٣٢۴٢٢٣٣ 
نيمه ور : ٣٣٢٢۵٠٠ 
هندودر : ۴۴٢٣٧۵۵