انتخاب استان
  اذربايجان شرقي 
  تهران 
  زنجان 
  كردستان 
  لرستان 
  اذربايجان غربي 
  چهارمحال وبختياري 
  سمنان 
  كرمان 
  مازندران 
  اردبيل 
  خراسان جنوبي 
  سيستان وبلوچستان 
  كرمانشاه 
  مركزي 
  اصفهان 
  خراسان رضوي 
  فارس 
  كهگيلويه وبويراحمد 
  هرمزگان 
  ايلام 
  خراسان شمالي 
  قزوين 
  گلستان 
  همدان 
  بوشهر 
  خوزستان 
  قم 
  گيلان 
  يزد 

شماره تلفن شهرداری شهرهای استان كرمان

اختيارآباد : ٣۵٣٣١٢٢ 
ارزوييه : ۴٧٢٠۴٠١ 
انار : ٣٢٢۴۵٠٠ 
اندوهجرد : ٧٢۵٠۶٨٠ 
باغين : ٣٣٧٢٨۴۶ 
بافت : ۴٢٢٢٢۴۵ 
بردسير : ۵٢٢١٨٠٨ 
بروات : ٣٢٢٢۵۵۵ 
بزنجان : ۴٢۶٢١٩٢ 
بم : ٢۵١٣۴۴١ 
بهرمان : ٣٧٢١١٧۵ 
پاريز : ٣٢٢٣٢١٢ 
جبالبارز : ۴٢٢٠٠۶٨ 
جوپار : ۶٢٧٠٠١٢ 
جيرفت : ٢٢١٣٠٨٠ 
چترود : ٣٢٧٠٠٢۵ 
حسين آباد : ٣٣۴٠۴٠٠ 
خانوك : ۴٣٢٠٢۶۶ 
درب بهشت : ٣٧٢٠٢١۴ 
دهج : ۴٣٣٠۴٧١ 
رابر : ۴۵٢٢۵١٢ 
راور : ٣٧٢۴٨٣٠ 
راين : ۶۶٢٢٨۶۶ 
رفسنجان : ۵٢٢٣٠۵٣ 
رودبار : ۵٧٢٠١١١ 
ريحان : ۴۶۴٠٨١١ 
زرند : ۴٢٢٢٧٧٧ 
زنگي آباد : ٣۶۴٢١١۴ 
زيدآباد : ٣٣۶٠٨۵۵ 
سرچشمه : ٢٨٢٠۴٠١ 
سيرجان : ٣٢٢۶٠٠٠ 
شهداد : ٧٢٢١٣٨١ 
شهربابك : ۴٢٢٢٠٠۶ 
عنبرآباد : ۴۶٢٢١١٢ 
فارياب : ۵۵٢٠٣٩١ 
فهرج : ۴٣۶٠١٩٣ 
قلعه گنج : ۶٢٢٠۶٣۵ 
كاظم آباد : ٣۶۴٠٠۵۵ 
كرمان : ٢٢٢۴٨۶٨ 
كشكوييه : ٢۶٢٠٨١١ 
كوهبنان : ۴٧٢٢۶۴٣ 
كهنوج : ۵٢٢٢١١٢ 
كيانشهر : ۴۴۵٠۵١١ 
گلباف(گوگ) : ٧۶٢٣۵۵٧ 
گلزار : ۵٣٢٠۴۶۵ 
ماهان : ۶٢٢٢١٣٠ 
محمدآباد : ۴٧٢٠١۴۴ 
محي آباد : ۶٣٢٠١۴۴ 
مردهك : ۴٧۴٠٠١٢ 
منوجان : ۶۶٢٠١١١ 
نجف شهر : ٣٣۴٠٢٠٠ 
نرماشير(رستم آباد) : ۴٢٢٠١٠۵ 
نظام شهر : ٣٢٨٠٧٨١ 
نگار : ۵٢٨٠١١١ 
نودژ : ۶۶۴١۴٧٠ 
هجدك : ٣۵۶٠١٧٠ 
يزدان شهر : ۴۵۴٠٣٧١